Scroll to top

Mona’s Nachos

Mona's Nachos

Azada steak nachos topped with queso blanco, lettuce, tomato, fresh jalapenos, sour cream, and black beans.